Алсын хараа↗.

Монгол улсын нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангаж ажиллаж  чадах чадамжид суурилсан, мэргэжлийн ур чадвар сайтай, ёс суртахууны өндөр соёлтой, мэдлэг, чадвар, хандлагыг төлөвшүүлсэн иргэнийг бэлтгэдэг, ур чадварын түвшинг тодорхойлдог мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв болоход чиглэгдэнэ.

Эрхэм зорилго ↗

БОЛОВСРОЛ ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР

Үнэт зүйл ↗

УР ЧАДВАРТАЙ

ЁС СУРТАХУУНТАЙ

БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭТЭЙ

ЧАДАМЖТАЙ МЭРГЭЖИЛТЭН